Concept of Space Mining, Its Financial and Legal Evaluation

Matlyuba Bebitova, Didem Rodoplu Şahin

Abstract


 

Space facilities of space programs are auspicious about the future’s worldwide scarcity, socio-economic, environmental and ecological difficulties of our planet. As they have been progressing by the help of scientific experiments and experiences, they are making more and more expectant our space community with each passsing day, to be further capable of solving global problems effectively related to scarce resources, provision of eco resolutions like green renewable energy and most importantly economic growth through the use of space riches which will at the end bring out very new sector of Space Market – Space Mining. Before we set out to engage in this new industry, it is essential to start with the constitution of clear space policies pertaining economics and legislation that are concerning the utilisation rights and feasible ownership of space resources as well as sustainability. Unless we establish supportive laws, rules and legal frameworks, this practice will lead us on to the complication and chaos onwards that can debar us from the benefits mentioned above. Moreover, if we take into consideration a high level of risk in financing and danger of uncertainty, exploitation and manipulations of superpowers, for harmonised commerce and space development, solid and durable governance of these activities becomes unanavoidable. And whats’s more, importance beyond this crucial management derives from inadequate institutions and legal frameworks which we possess now and which results in disunity and insubordination of some countries like the US and Luxembourg. Therefore, this paper focuses on the explanation of “global commons” according to the Space Law including both Outer Space Treaty and Moon agreement which are dimly and misunderstood by initiators and Space Protocol for financeability and credibility; emphasis of need to put forward updated, efficient and forcible legislation by required and accountable parties. Every human made action has a cost in this fragile environment, consequently we are all laible for maintaining sustainibility and this paper describes why this is so. It is worth explaining it because of the growing recognition among us and it is notable that in November 2016 organised by the European Space Agency (ESA) ‘Citizens’ Debate on Space for Europe’ ended up with the result that shows 84 % of 2000 participants think that space should be protected. Since there are lack of studies regarding this topic in Turkey, mainly, this paper’s purpose is connected with raising awareness particularly among the turkish communities and closing the gap by introducing shortly why do we need Space and Space Finance (1st and 2nd sections); why venturing is risky (3rd section); broadly about necessity of legal frameworks vital for smooth Space activities (4rd section). Even if Space mining seems blur, we should not forget that we are already achieving advances in technology in terms of robotics and artificial intelligence through which space becomes more reachable. As Bill Gates said in 2017, “robotics is developing in much the same way that the computer business did 20 years ago”.

 

Key words: Space resources, Space Mining, Space Finance, Space Law


Özet

Uzay programlarının uzay faaliyetleri geleceğin yeryüzü kıtlık, sosyo-ekonomik, çevresel ve ekolojik sorunları adına umut vaat edici gözükmektedir. Faaliyetler, bilimsel deneyler ve deneyimlerin yardımıyla gelişmekte olduğundan; sonunda Uzay Piyasasının yeni sektörü - Uzay Madenciliğini ortaya çıkaracak; kıt kaynaklar, yeşil yenilenebilir enerji gibi çevre dostu kararların hükmü ve en önemlisi uzay zenginliklerinin kullanımı vesilesiyle ekonomik büyümeye ilişkin küresel sorunların etkili bir şekilde çözüme kavuşması için gün geçtikçe uzay topluluğunu daha fazla beklentide bırakmaktalar. Yeni sektöre girişmeden önce, uzay kaynaklarının kullanım hakları ve makul mülkiyeti aynı zamanda sürdürülebilirliği ile ilgili, ekonomi ve mevzuatı kapsayan, açık ve net uzay politikasını kurmakla başlamak çok önemlidir. Destekleyici kanunlar, kurallar ve yasal çerçeveler oluşturmadıkça bu eylem bizi ileride yukarda bahsedilen faydaların tersine karmaşıklık ve kaosa götürecektir. Dahası, eğer yüksek düzey finansman riskini, belirsizlik tehlikesini, süper güçlerin sömürü ve manipülasyonunu dikkate alırsak, uzlaşmış ticaret ve uzay kalkınması için bu faaliyetlerin sağlam ve sürekli yönetimi kaçınılmaz hale gelecektir. Bu önemli yönetimin ehemmiyeti, sahip olduğumuz, ABD ve Lüksemburg gibi bazı devletlerin ihtilaf ve itaatsizliğine neden olan, yetersiz kuruluş ve yasal çerçevelerden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışma, belirsiz ve yanlış anlaşılan, hem Dış Uzay Antlaşması ile Ay Anlaşmasını içeren Uzay Hukuk’una göre “evrensel ortak varlıklarının” hem de finanse edilebilirlik ve güvenirlik için Uzay Protokol’ünün açıklamasına; gerekli ve sorumlu taraflarca güncellenmiş, verimli ve etkili mevzuatın ortaya konulması gereğinin üzerinde durmaya çalışmıştır. Her insani eylemin bu hassas çevre üzerinde bedeli vardır, neticede hepimiz sürdürebilirliği korumakla sorumluyuz ve çalışma bunun nedenini açıklamaktadır. Farkındalığın artması, söz gelimi, Kasım 2016’da Avrupa Uzay Ajansı tarafından düzenlenen ‘Vatandaşların Avrupa adına Uzay tartışmasında’ 2000 katılımcının %84’ünün uzayın korunması gerektiğini düşündüğü sonucuyla bitmesi dikkat çekmektedir. Türkiye’de bu konuyla ilgili çalışma eksikliğinin olmasından, çalışmanın amacı özellikle toplumun arasında farkındalığı arttırmak ve neden Uzay ve Uzay Finansmanına ihtiyaç duyulduğunu (1.ve 2.bölümler) kısaca; sektöre girişimin neden riskli olduğunu (3.bölüm); sorunsuz Uzay faaliyetleri için yasal çerçevelerin gerekliliğini (4.bölüm) ayrıntılı bir şekilde göstererek boşluğu kapatmaktır. Uzay Madenciliği her ne kadar imkansız gözüyle bakılsa da, uzayı ulaşılabilir kılan robotik ve yapay zeka teknolojilerinde zaten ilerlemeler kaydetmekte olduğumuzu unutmamalıyız. Bill Gates’in 2017’de dediği gibi, “ robotbilimi, bilgisayar işletmelerinin 20 yıl önce yaptığı gibi gelişmektedir”.

 

Anahtar kelimeler: Uzay kaynakları, Uzay Madenciliği, Uzay Finansı, Uzay Yasası


Keywords


Space resources, Space Mining, Space Finance, Space Law

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


REFERANSLAR

Oil reserves. (2016). worldometers.info: https://www.worldometers.info/oil/ adresinden alınmıştır

Gas reserves. (2017). worldometers.info: https://www.worldometers.info/gas/) adresinden alınmıştır

Water facts-Worldwide Water Supply. (2019). usbr.gov: https://www.usbr.gov/mp/arwec/water-facts-ww-water-sup.html adresinden alınmıştır

Afşar, A. (2007). Finansal Gelişme ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki.

Aksam.com.tr. (2019, Eylül 26). Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: 'Uzayda olmayan, dünyada söz sahibi olamaz'. aksam.com: https://www.aksam.com.tr/teknoloji/turkiye-ozel-haber-uzay-ajansi-baskani-yildirim-uzayda-olmayan-dunyada-soz-sahibi-olamaz/haber-1008867 adresinden alınmıştır

Bhattacharya, K. G. (2018, Ekim 30). The Viability of Space Mining in the Current Legal Regime. Astropolitics.

Bockel, J.-M. (2018). The Future of the Space İndustry. Fransa: Economic and Security Committee.

Bozkurt, İ., & Ercan, M. K. (2016). Kamusal Bir Sektör Olarak Uzay Sektörü ve Uzay Sektörüne Yönelik Yatırımların Değerlemesi.

Christensen, İ., Lange, İ., Sowers, G., Abbud, A., & Bazilian, M. (2019). New Policies Needed to Advance Space Mining. Colorado: İssues in Science and Technology.

Edison's Conquest of Mars. (tarih yok). Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edison%27s_Conquest_of_Mars adresinden alınmıştır

Harris, B. (2018, Nisan 8). Who owns the water on Mars and the resources in Space? worldgovernmentsummit.org: https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/articles/who-owns-the-water-on-mars-and-the-resources-in-space adresinden alınmıştır

Hollingham, R. (2015, Temmuz 14). Should we build a village on the Moon? bbc.com: https://www.bbc.com/future/article/20150712-should-we-build-a-village-on-the-moon adresinden alınmıştır

İCAO. (tarih yok). Cape Town Convention and Protocol. icao.int: https://www.icao.int/sustainability/Pages/Capetown-Convention.aspx adresinden alınmıştır

Jet Propulsion Laboratory. (tarih yok). 20 things we wouldn't have without space travel. www.jpl.nasa.gov: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/infographic.view.php?id=11358 adresinden alınmıştır

Kaymak, H. (2005). Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Maliye Dergisi.

Lee, R. (2012). Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals in Outer Space. New York: Springer.

Mallick , S., & Rajagopalan, R. P. (2019, Ocak). İf Space is 'the Province of Mankind', Who Owns its Resources? An Examination of the Potential of Space Mining and its Legal İmplications. Observer Research Foundation.

Meurisse, A., & Carpenter, J. (2020, Ocak 23). Past, present and future rationale for space resource utilisation. Elsevier.

Moss, S. (2019, Nisan 19). Solar Energy isn't Just for Electricity İt can also provide carbon-free heat for a wide variety of industrial processes. blogs.scientificamerican.com: https://blogs.scientificamerican.com/observations/solar-energy-isnt-just-for-electricity/ adresinden alınmıştır

Muzyka, K. (2018). The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining.

Newman, C., & Williamson, M. (2018). Space Sustainability: Reframing the Debate.

OECD. (2019). The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global Economy. Paris: OECD Publishing.

Pandya, J. (2019, May 13). The Race To Mine Space. forbes.com: https://www.forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/05/13/the-race-to-mine-space/#303b5ed71a70 adresinden alınmıştır

Public Law. (tarih yok). U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. Washington.

Santos, A. F. (2003). Financing of space assets.

Sullivan, T. A., & McKay, D. S. (1991). Using Space Resources. Houston: NASA Johnson Space Center.

Szoka, B., & Dunstan, J. (2012, Ocak 5). Space Law: İs Asteroid Mining Legal? www.wired.com: https://www.wired.com/2012/05/opinion-asteroid-mining/ adresinden alınmıştır

T.C. Resmi Gazete. (1967). Kararnameler. T.C. Resmi Gazete.

Tate, J. (2010, Şubat 26). What is Space? universetoday.com: https://www.universetoday.com/57734/what-is-space/ adresinden alınmıştır

The Reeves Law Group. (2017). İs Asteroid Mining Legal Yet? Existing Treaties and Laws. robertreeveslaw.com: https://www.robertreeveslaw.com/blog/asteroid-mining/ adresinden alınmıştır

Tirado, İ. (2018, Kasım 14). The Space Protocol of the Cape Town Convention:An International Secured Transactions Regime for Space Assets. Bonn: Unidroit.

UNİDROİT. (2012). Protocol to the Convention on İnternational İnterests in Mobile Equipment on Matters Specific to Space Assets. Berlin: UNİDROİT.

United Naitons Office for Outer Space Affairs. (tarih yok). Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. unoosa.org: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html adresinden alınmıştır

Wachowicz, M., & Bury, M. (2017). Space technology transfer problems in the context of protecting the space heritage. D. Stroikos içinde, Space Policy (s. 66-69). Varşova: Polish Space Agency.

Wikipedia. (2020, Haziran). Asteroid Mining.

Zheng, P. (2018, Haziran). A Legal Analysis of "Space Asset" Under the 2012 Space Protocol to the International Interests in Mobile Equipment. nyulawglobal.org: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Space_Asset_Protocol_Cape_Town_Convention1.html adresinden alınmıştır


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 International Journal of New Trends in Science, Engineering and Technology